سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه در راه حق 
پژوهشگر 
 
 
تحقیق در زمینه فلسفه 1361-1365 
همکاری 
مؤسسه باقرالعلوم(ع) 
پژوهشگر 
 
 
تحقیق در زمینه فلسفه 1365-1373 
همکاری 
مؤسسه باقرالعلوم(ع) 
مسئول گروه عقاید 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
عرفان 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
فلسفه دین و دروس معارف 
تدریس 
مجتمع عالی قضائی قم 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراک 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فلسفه و اصول