مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدتقی
نام خانوادگی:فعالی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، اخلاق و عرفان