تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1379 
فلسفه و عرفان اسلامی 
تهران دانشگاه ازاد 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00