بازتن یابی»؛ نگاهی قرآنی - فلسفی
46 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » تابستان 1389 - شماره 21
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جنبش های نوپدید معنوی دارای مبانی مشترکی هستند. یکی از بنیادهای مهم عرفان های نوظهور، مسئله «تناسخ» یا «بازتن یابی» است. تناسخ از مسئله های مهمی است که مورد توجه ویژه متفکران مسلمان اعم از فیلسوفان، متکلمین، عارفان و مفسران بوده است. مقاله حاضر قصد دارد پس از بررسی معناشناسی و تحلیل انواع تناسخ، به بررسی دلایل آن بپردازد. دلایل مطرح شده دراین باره سه دسته اند؛ برخی عقلی یا فلسفی اند، بعضی دیگر نقلی ـ اعم از قرآنی یا روایی ـ اند. البته در پاره ای از دلایل نقلی نیز شبهه امکان تناسخ، وجود دارد. مقاله پیش رو به تحلیل و بررسی هر سه دسته دلیل می پردازد. واژگان کلیدی: تناسخ، بدن مثالی، تشخص، قوه و فعل، سمساره، کرمه