علم حضوری یا حصولی
50 بازدید
محل نشر: خردنامه صدرا » پاییز 1383 - شماره 37 (11 صفحه - از 18 تا 28)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علم در نخستین تقسیم خود به دو قسم علم حصولی و علم حضوری منقسم می شود . در این بحث با تفکیک دو مقام - مقام تعریف و مقام تحقق - پرسش اساسی که در مقام اول مطرح می شود اینستکه فارق اساسی علم حضوری از علم حصولی چیست ؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه های متفاوتی ارائه می شود . پرسش دیگر ، تعیین مبنای حصر تقسیم علم به این دو قسم است که آیا عقلی است و یا استقرایی ؟ حاصل کلام حکما در اینباره اینستکه حصر علم در حضوری و حصولی ، حصری عقلی است و این تقسیم حاصر است . بررسی ویژگیها و اقسام علم حضوری نیز از مباحثی است که در مقام تعریف مطرح می شود .