آیا دین، فقط تجربه دینی و درونی است؟
46 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1380 - شماره 5 (24 صفحه - از 41 تا 64)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده پس از مفهوم‌شناسی واژه تجربه به ابعاد تجربه که عبارتند از تجربه اخلاقی، زیبا شناختی، دنیامدارانه و تجربه حسی می‌پردازد. بعضی از این تجربه‌ها به علت شباهت آنها با تجربه دینی سبب خلط و اشتباه گردیده است. مؤلف سپس به واژه دینی بودن پرداخته و تجربه را زمانی دینی دانسته که در حوزه و محدوده دین صورت گیرد و فاعل آن در توصیف حالات خود از مفاهیم و تعابیر دینی بهره گیرد. آنگاه تجربه دینی را در گذر زمان به کنکاش نشسته و جنبش تجربه دینی را به شکل پدیدارشناسی تجربه دینی با زمینه‌هایی چون مکتب رمانتیک، نقادی کتاب مقدس، فلسفه کانت، تعارض علم و دین، مخالفت با الهیات طبیعی مورد بررسی قرار داده و ابعاد تجربه دینی را در قالب روان شناختی، پدیدار شناختی معرفت شناختی و بعد فلسفی مورد مداقه قرار داده است و حوزه‌ای را که جهان غرب با نگاه تجربی به آنها نگریسته حوزه وحی و دین، دانسته و در پایان نقدهایی بر تجربه دینی وارد نموده است.