ایمان در دو فرهنگ
50 بازدید
محل نشر: برهان و عرفان » بهار 1383 - پیش شماره 1 (19 صفحه - از 66 تا 84)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ایمان، فضیلتی است که به انسان جاودانگی، حیات، آرمان و عظمت می‌دهد. ایمان در دو فرهنگ مسیحیت و اسلام مطرح شده است. ایمان در فرهنگ مسیحیت معاصر بیشتر به عنوان یک حالت روحی همراه با شک در قالب دیدگاه فیدئیزم مطرح می‌شود. در حالی که در فرهنگ اسلامی امری معرفتی است و شک در آن راهی ندارد. واژگان کلیدی: ایمان، دین، وحی، شک، معرفت